Expertise

Intellectueel eigendom

Eén van de specialismen van ZENN is het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht). Dit onderwerp zal vaker terugkomen op het blog en op de website van ZENN, omdat het in het alledaagse leven een groot belang heeft. Op vrijwel elk gebruiksobject in onze omgeving rust wel één of ander recht van intellectueel eigendom, variërend van een merkrecht tot een auteursrecht. Het intellectuele eigendomsrecht is dus overal om ons heen. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen. Juist in de huidige informatiemaatschappij, waarin wereldwijde verspreiding orde van de dag is, speelt de handhaving van IE een grote rol.

Plaats van het intellectuele eigendomsrecht

Het verschil tussen geoorloofde en ongeoorloofde concurrentie wordt deels gereguleerd door het IE-recht, deels door het mededingingsrecht en deels door de algemene zorgvuldigheidsnorm die voortvloeit (onrechtmatige daad; artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Binnen deze kaders bevindt zich de speelruimte voor ondernemingen om monopolies te krijgen op producten of diensten of juist om anderen na te volgen. Het IE-recht beschermt, kort gezegd, ideeën en identiteit.

Onderdelen van het IE-recht zijn onder meer het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het databankenrecht. Soms wordt vooral de creativiteit beschermd (door auteursrechten en octrooien), soms meer de identiteit (door merken en handelsnamen) en soms juist de inspanning of de investering (bij databanken). Rechthebbenden kunnen zelf hun rechten exploiteren of dat door middel van licenties aan anderen uitbesteden, bijvoorbeeld in ruil voor royalty’s. Als samenwerking met derden wordt gezocht dan komt geheimhouding, door middel van een geheimhoudingsovereenkomst of Non-disclosure Agreement (NDA), al snel aan de orde.

Internationale markt

Het intellectueel eigendomsrecht is zeer veranderlijk en internationaal van aard. Het rechtsgebied bestaat uit vele ingewikkelde regels, die voortvloeien uit diverse nationale en internationale bronnen en uit de rechtspraak van verschillende rechtsprekende instanties. Omdat internationale handel belangrijk is, zijn contracten (zoals een distributieovereenkomst of een licentieovereenkomst) en procedures op dit vakgebied veel voorkomend.

De rol van ZENN als advocaat bij IE-rechten

Juist omdat de regels zo complex zijn en de belangen vaak groot, is het intellectuele eigendomsrecht bij uitstek een vakgebied voor specialisten. ZENN Advocatuur kan u als expert assisteren bij het in kaart brengen van de veilige route, het doen van juiste depots, het kiezen van de beste exploitatievorm en/of het waarborgen van geheimhouding. Koen Konings van ZENN helpt u als gespecialiseerd advocaat bovendien bij procedures, waarin u uw IE-rechten wilt handhaven of waarin u juist verweer voert tegen gestelde inbreuken. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring met adviestrajecten en nationale en internationale procedures. In 2012 schreef hij het boek “Kernzaken Intellectueel Eigendomsrecht” voor Kluwer. Sinds 2016 wordt hij hierin bijgestaan door IE-specialist Gertjan van den Hout.

Volg ZENN

Volg ons via social media

Linkedin Twitter Facebook Google Plus RSS feed ZENN Advocatuur 3.0

Contact

Trompsingel 35
9724 DA Groningen
Tel. 050- 211 00 66
info@zenn.law